!! แก้ ปัญหาต่างๆของ Internet Explorer

(1/1)

D®_GOD_Se®vice:
การแก้ไขปัญหาในโปรแกรม Internet Explorer ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้:
ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงาน
คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
พิมพ์ regsvr32 urlmon.dll แล้วคลิก OK
เมื่อคุณได้รับข้อความ "DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded" ให้คลิก OK
หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สำหรับแต่ละไฟล์ต่อไปนี้ (ในขั้นที่ 3 ให้แทนที่ไฟล์ Urlmon.dll ด้วยชื่อไฟล์แต่ละชื่อต่อไปนี้):
Shdocvw.dll
Actxprxy.dll
Oleaut32.dll
Mshtml.dll
Browseui.dll
Shell32.dll


!! แก้ ปัญหาต่างๆของ Internet Explorer 2 Weeks, 5 Days ago     
Internet Explorer (IE) ถูกตั้ง Password ไม่ให้เข้าบาง Web Site
จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

1.ก่อนอื่นคุณต้องมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Internet Explorer Password Recovery Key เสียก่อนซึ่งคุณสามารถ Download ได้จากโปรแกรมที่ให้
Download ครับหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแล้วโปรแกรมนี้เป็น Shareware
ครับคุณจำเป็นที่จะต้อง
ลงทะเบียนด้วย และเมื่อเรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ
2. วิธีการใช้ก็คือว่าให้คุณคลิกที่ Recover ครับ
3. โปรแกรม Internet Explorer Password Recovery Key ก็จะทำการแสดง Password ที่ตั้งเอาไว้ออกมาให้เห็นทันทีครับ

เมื่อ Status Bar หาย
จะแก้ไขได้อย่างไร
ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Status Bar กันก่อนครับว่ามันคืออะไร เ
พราะหลายๆ ท่านจะพบกับปัญหานี้
แต่ก็ไม่ทราบว่าคือปัญหา Status Bar StatusBar คือ
ส่วนล่างสุดของหน้าต่าง IE ทำหน้าที่แสดงรายละเอียดการ
ทำงานเช่น "Web site found, waiting foryoureply.."
หรือแสดงลิงค์ไปยังwebsiteอื่นๆข้อความเหล่านี้เชื่อว่า
หลายๆท่านคงเห็นสังเกต เพราะเป็นวิธีดูรายละเอียดอย่างหนึ่งในการใช้งาน internet
แต่ถ้า Status Bar นี้หายไป
จะทำไงล่ะครับเปิดโปรแกรม IE คลิกเมนู View >StatusBar
(จะต้องมีเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าStatusBar)
แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ..

ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ หรือการ uninstall โปรแกรมแล้วทำให้ file หายไปจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
วิธีแก้ไขง่าย ๆ
คือการติดตั้ง Windows ทับเข้าไปใหม่ ซึ่่งโปรแกรมที่มีอยู่ก็จะยังคงอยู่ครัีบ

ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ มีข้อความขึ้นมาว่า Error 720
จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
สาเหตุอาจจะมาจาก 2 กรณีคือ
1. เกิดจากการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต(ISP) มีปัญหาให้โทรสอบถามที่ISPที่คุณซื้อชั่งโมงอินเตอร์เน็ต
2. เกิดจากมีสัญญาณค้างที่ตัวโมเด็มแก้ไขโดยการรีสตาร์ทใหม่แล้วลองคอนเน็กต์เข้าอินเตอร์เ���็ตใหม่อีกครั้งครับ

ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ มีข้อความขึ้นมาว่า Error 718
จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
มีสาเหตุมาจากหลายกรณีครับ เช่น
1. เกิดจากสัญญาณที่เข้าโมเด็มค้างอยู่ ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ดูครับ
2. ตรวจสอบเบอร์ที่ป้อนในการคอนเน็กต์ และ User name และ Password ครับ
3. เกิดจาดการตั้งค่าในเครือข่ายผิด แก้ไขโดยให้ลบ Dial Up ทิ้งแล้วสร้างใหม่
4. เกิดจาดเซิร์ฟเวอร์ของ ISP มีปัญหาให้คุณลองโทรแจ้งครับ
5.เกิดจากการที่สัญญาณรบกวนในขณะที่คอนเน็กต์ลองยกหูโทรศัทพ์ฟังดูว่ามีสัญญาณรบกวนหรือไ���่ถ้ามีสัญญาณรบกวน
ให้แจ้งองค์การหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่ ในกรณีที่มีเครื่องพ่วงอยู่กับเครื่องที่ต่ออินเตอร์เน็ตให้ถอดเครื่องพ่วง
ในขณะทีต่ออินเตอร์เน็ตออกเสียก่อนครับ แล้วจึงทำาการพ่วงใหม่

ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ มีข้อความขึ้นมาว่า Error 691
จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
สาเหตุเกิดได้หลายกรณีครับ มีดังนี้ครับ
1. เกิดจากสัญญาณที่โมเดมค้าง ให้ปิดโมเด็ม และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้งครับ
2.เกิดจากพิมพ์UserName หรือ Password ผิดหรือหมดอายุการใช้งานอินเตอร์เน็ตถ้าในกรณีที่คุณมั่นใจว่า
ยังไม่หมดชั่วโมงในการเล่น ลองพิมพ์ User Name และ Password ใหม่ครับ

ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่มีข้อความขึ้นมาว่า Error 630
จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
สาเหตุอาจจะมาจากหลายกรณีครับ เช่น
1. อาจเกิดจากโมเด็มถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นเช่นโปรแกรมรับส่งWinFAXหรืออื่นๆที่ใช้โมเด็มอยู่���ห้ตรวจสอบ
และยกเลิกโปรแกรมที่ใช้งานโมเด็มอยู่ ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ ให้รีสตาร์ทเครื่องแล้ว
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้งครับ
2. อาจจะเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่โมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสัญญาณโมเด็มค้างให้คุณลอ���ปิดโมเด็ม
และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง กรณีเป็นโมเด็มแบบ External Modem อาจจะเกิดจาก
โมเด็มไม่ได้เปิดหรือต่อสายไม่ครบก็เป็นได้ นอกจากนั้นแล้วก็ให้ลองตรวจสอบการลงไดรเวอร์ของโมเด็มดูครับ

ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่มีข้อความขึ้นมาว่า Error 602
จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
สาเหตุอาจจะเกิดมาจากโมเด็มถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่ก่อน เช่น โปรแกรมรับส่ง WinFAX ให้คุณตรวจสอบและยกเลิกการใช้งานโปรแกรมที่ใช้โมเด็มนั้น แล้วเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้อีกให้รีสตาร์ท และยกเลิกโปรแกรมที่ใช้โมเด็ม แล้วเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้งครับ


จะปรับแต่งขนาดหน้าต่างอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร
การเพิ่มขนาดหน้าจอของอินเตอร์เน็ต ทำได้ไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับ
1. เปิดหน้าอินเตอร์เน็ต คลิกที่เมนู View > Full Screen ลองทำดูนะครับ

ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรในเว็บจะทำได้อย่างไร
หลายครั้งที่คุณท่องไปในโลกอินเตอร์เน็ตแล้ว ตัวหนังสือของเว็บต่างๆ เล็กบ้างใหญ่บ้าง ใช่ไหมครับ แต่มีปัญหาที่ว่าถ้าตัวหนังสือเล็กจนเกินไปทำให้อ่านยาก เรามีวิธีการปรับตัวอักษรให้คุณครับ
1. ให้คุณคลิกที่เมนู View > Text Size แล้วก็เปลี่ยนขนาดตัวอักษรตามใจชอบครับ

เปิดอินเตอร์เน็ตแล้วรอนานเกินไป
มีวิธีแก้ไขอย่างไร
ถ้าเปิด IE แล้วรูปสึกว่ารอนานผิดปกติ ไม่ต้องรอครับ ให้คุณสังเกตที่โลโก้ ว่ามีการขยับอยู่หรือไม่ ถ้าไม่หมุนก็ให้คุณคลิกที่ Refresh แต่ถ้า Refresh แล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ให้คุณปิดหน้าเว็บนี้ไปก่อนครับ แล้วทำการเปิดใหม่อีกครั้งครับ


ทำอย่างไรดีเมื่อพิมพ์ชื่อ URL ใน IE แล้วมักจะขึ้นชื่อให้เราอัตโนมัติทุกทีเลย
ท่านคงจะเคยเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆ ซึ่งเราเรียกว่าเป็น Auto Complete ของ IE ครับ
แต่ทราบไหมครับว่าการแก้ปัญหานี้ทำได้ง่ายนิดเดียวครับ
1. ให้เปิดหน้าต่าง IE ขึ้นมาก่อนนะครับ
2. คลิกที่เมนู Tools > Internet Options
3. คลิกเลือกแท็บ Content แล้วคลิกที่ปุ่ม Auto complete ซึ่งอยู่ในกรอบด้านล่าง
4. จะปรากฏหน้าต่างของ Autocomplete Settings ขึ้นมา ให้ท่านทำการคลิกยกเลิกเช็กบอกซ์ Web Addresses
Form และ Username and Password on forms แล้วกด OK เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

5. อยู่ในหน้าต่างด้านบน ท่านจะเห็นว่ามีอีก 2 ปุ่มที่อยู่ในกรอบของ Clear Autocomplete history ปุ่มแรก
Clear Forms ใช้สำหรับลบข้อมูลที่เราเคยพิมพ์เข้าไปก่อนหน้าที่เราจะทำการยกเลิกปุ่ม Auto complete
ส่วนปุ่ม Clear Passwords ก็ใช้ลบรหัสของเราที่ใช้ก่อนหน้านี้เหมือนกันครับ

การแก้ปัญหาการเปิดหน้า IE ครั้งแรกแล้วโปรแกรมไปโหลดเว็บอื่นก่อน
หลายท่านคงเคยเจอปัญหาเมื่อท่านต้องการท่องเว็บ
แล้วเปิดโปรแกรม IE ขึ้นมาในครั้งแรก
ก็จะพบว่าโปรแกรมกำลังโหลดเว็บอื่นขึ้นมา
ให้ท่านซึ่งเป็นเว็บที่ท่านไม่ได้ต้องการใช้งานเลย
บางครั้งท่านก็ต้องรอให้โปรแกรมโหลดเรียบร้อยก่อน
จึงจะสามารถทำการเปิดเว็บอื่นได้
ซึ่งเป็นการเสียเวลาอย่างมากเลยทีเดียว
เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ต้องทำให้หน้าแรกของ IE
เป็นหน้าว่างเปล่า โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ให้ท่านเปิดโปรแกรม IE ขึ้นมาครับ (ดับเบิ้ลคลิกที่ Internet Explorer)
2. คลิกที่เมนู Tools > Internet Options
3. คลิกเลือกแท็บ General ในกรอบ Home page ให้่ท่านคลิกที่ปุ่ม่ Use Blank
4. ตรงช่อง Address ก็จะมีข้อความขึ้นเป็น About : blank แทนข้อความที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ แล้วให้ท่านคลิกที่ OK
ท่านก็จะได้หน้าIE หน้าแรกที่เป็นหน้าว่างเปล่าให้ท่านได้ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรออีกแล้วครับ

เมื่อตัวหนังสือในเว็บไซต์ตัวเล็กมองไม่ชัดเลย
การแก้ปัญหาเมื่อท่านเห็นว่าตัวหนังสือที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ได้เปิดดูนั้นตัวเล็กมองไม่���นัดเลยต้องการ
ที่จะให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นท่านสามารถทำได้ดังนี้ครับ

1. ให้ท่านเปิดหน้าเว็บไซต์ที่่ท่านต้องการขึ้นมาครับ แล้วท่านเห็นว่าตัวหนังสือยังเล็กอยู่
2. คลิกที่เมนู View > Tex size เลือก Larger หรือ Largest ท่านก็จะได้ตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งขนาดของตัวหนังสือ
ปกติจะอยู่ที่ Medium ครับ


ตัวหนังสือในเว็บไซต์ที่เปิดใช้ดูไม่เป็นระเบียบเลยอ่านยากจัง
ปัญหาที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากว่าท่านได้ทำการตั้งค่าของ Tex Size
ให้ใหญ่เกินไปทำให้ตัวหนังสือ
ดูไม่เป็นระเบียบ สามารถแก้ไขได้ดังนี้ครับ

1. ให้ท่านเปิดหน้า่เว็บไซต์ขึ้นมาครับ
2. ให้่คลิกที่เมนู View > Tex Size เลือกขนาดตัวหนังสือให้เล็กลงเป็น Smaller หรือ Smallest ก็ได้ครับ ท่านก็จะได้
ตัวหนังสือที่เล็กลงและเป็นระเบียบมากขึ้นครับ


แก้ปัญหา Internet Explorer ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
ถ้า IE ของท่านไม่สามารถอ่านเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยไ้ด้ หรือไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ หรือ เมื่อเปิดแล้วดูตัวเล็กไม่สวยงาม ท่านสามารถแก้ปัญหาได้ดัีงนี้ครับ

1. ให้ท่านเปิดโปรแกรม Note pad ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตามนี้ครับ
Textarea {font-family:Cordia New;font-size:16pt; }
2. ทำการเซฟไฟล์ให้เป็นชื่อชื่อ style.css เอาไว้ที่ ซับไดเรกทอรี่
C:\Program Files\Internet Explorer
3. ให้เปิดหน้าต่าง IE ขึ้นมาแล้วคลิกที่เมนู Tools > Internet Options
4. คลิกที่แท็บ General แล้วคลิกที่ปุ่ม Accessibility จากนั้นให้ท่านคลิกเพิ่มเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ
Format documents using my style sheet พอท่านคลิกแล้ว ให้ท่านคลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกเอา
ไฟล์ที่่ท่านได้ทำเอาไว้ในข้อ 2 มาใช้ แล้วคลิกที่ OK
5. ปิดหน้าต่าง IE แล้วให้เปิดขึ้นมาใหม่ ท่านก็จะได้ท่องเน็ทได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ


จะทำอย่างไรดีเมื่อ Internet Explorer ไม่ยอมให้ Download
เมื่อท่านประสบปัญหา IE ไม่สามารถทำการ Download ไฟล์ต่างๆที่ท่านต้องการได้ และเมื่อทำการดาวน์๋โหลด
จะมีข้อความเตือนทุกครั้ง คาดการณ์ได้ว่า IE ของท่านได้ตั้งค่า Download ไม่ให้ทำงาน ซึ่งท่านสามารถแก้ไข ได้โดยวิธีการดังนี้
1. ให้เปิดหน้าต่าง Internet Explorer ขึ้นมาแล้วคลิกที่เมนู
Tools > Internet Options..
2. คลิกที่แท็บ Security แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Custom level ที่อยู่ด้านล่าง
3. เลื่อนสกอลบ็อกซ์ลงไปเรื่อยๆจนถึง เซ็กชั่น Downloads แล้วคลิกเลือก Enable ที่ File Download
4. คลิกที่ OK แล้วให้ปิดหน้าต่าง IE จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่อีกที แล้วทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ท่านต้องการได้แล้วครับ


เมื่อ Internet Explorer ไม่แสดงส่วนของ Javascript ?
ท่านสามารถเห็นการทำงานของ Javascript ในลักษณะของ เมนูย่อยที่เป็นตัวหนังสือเลื่อนขึ้น เอฟเฟ็กต่างๆ
บนหน้าเว็บ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจ ซึ่งถ้าหาก IE ไ้ด้ทำการปิดการทำงาน(Disable) ของ Java
ความสามารถต่างๆที่เว็บไซต์นั้นๆใช้ Javascript ในการทำงาน ก็จะไม่ปรากฎให้ท่านได้เห็นซึ่งท่านสามารถกำหนด
เปิดให้ใช้งานได้โดย
1. ให้เปิดหน้าต่างของ IE ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่เมนู Tools เลือก Internet Options
2. ให้คลิกที่แท็บ Security จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Custom level ที่อยู่ในกรอบของ Settings:
3. เมื่อปรากฎหน้าต่าง Security settings ขึ้นมาให้ท่านเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงหัวข้อ Scripting ให้ท่านคลิกที่เลือกเป็น
Enable ที่หัวข้อ Active scripting เท่านี้ท่านก็ใช้งานจาวาสคริปท์ได้แล้วครับ


Internet Explorer (IE) แสดงภาษาบนเว็บไม่ถูกต้อง
แก้ไขอย่างไร
ปัญหานี้เกิดจากการที่ระบบวินโดวส์ไม่ได้ติดตั้งภาษาต่างปะเทศเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาในแถบ
เอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ภาษาเหล่านี้จะไม่สามารใช้งานได้เลยถ้าตอนที่ทำการติดตั้งระบบวินโดวส์ไม่ได้
ติดตั้งเข้าไปด้วยไม่เหมือนภาษาทางแถบตะวันตก วินโดวส์จะติดตั้งลงไปให้อัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อท่านต้องการ
ใช้งานภาษาเหล่านี้ เช่นการท่องเว็บ ท่านต้องติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปครับ ด้วยวิธีการดังนี้ครับ
1. ก่อนทำการติดตั้งท่านต้องมีแผ่นวินโดวส์ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ท่านใช้งานอยู่ครับ การติดตั้งให้เข้าไปที่ Control Panel
2. ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ Regional and Language Options
3. คลิกเลือกแท็บ Language แล้วให้ท่านคลิกใ้่ส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Install file for kEast Asian Languages
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK
จากนั้นระบบจะเรียกหาแผ่นซีดีของระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่ให้ท่านใส่แผ่นเข้าไปแ���้วรอให้ระบบโหลดไฟล์ ให้เสร็จ จากนั้นให ทำการรีสตาร์ทเครื่อง ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับ


แก้ปัญหาการบันทึกหน้าเว็บไซต์ไม่ให้แยกเป็นสองโฟลเดอร์

ปกติถ้าท่านทำการบันทึกหน้าเว็บไซต์เอาไว้ในเครื่อง เพื่อเวลาที่ท่านต้องการเรียกดูในคราวต่อไป
จะได้ไม่ต้องเปิดเน็ทให้เสียเวลา ถ้าท่านทำการ Save as.. แบบปกติ จะพบว่าไฟล์จะแยกเป็น โฟลเดอร์
สองโฟลเดอร์ ซึ่งเป็นโฟลเตอร์ Html และโฟลเดอร์รูปภาพ แต่เมื่อท่านเซฟเอาไว้มากๆ แล้วเกิดปัญหาว่า
ไม่รู้ว่าโฟลเดอร์ไหนเป็นคู่ไหน เราก็ทำให้บันทึกเป็นไฟล์เดียวซะเลย มีวิธีการแก้ปัญหาดังนี้ครับ
1. เมื่อทำการบันทึกให้ไปที่ีเมนู File เลือก Save as..
2. ให้เลือกโฟลเดอร์ทีท่านต้องการวางแล้วตั้งชื่อ สุดท้ายสำคัญ ให้ท่านเลือกเซฟแบบ
Web Archive,single file (*.mht)
แล้วคลิกปุ่ม Save ท่านก็จะได้ไฟล์เป็นไฟล์เดียว ที่มีนามสกุลเป็น mht ลองดูนะครับ

REP∆IR 888^:
ขอบคุนคับ พี่ก็อด ไว้มีปัญหาจะใช้บริการคับ มีประโยชน์มากคับพี่ พี่ไห้สิ่งดีๆกับน้องๆตลอด ขอบคันมากคับ

FreedaArleen:
ไฟล์ .dll ต้องระวังหน่อยนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ