สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด

(1/1)

hightew:

            สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด skin relax ซึ่งเภสัชกรด้านเภสัชสาธารณสุข ได้เรียบเรียง และรวบรวมไว้ skin relax ก่อนที่ทางสำนักอนามัย จะนำหนังสือ สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเนื้อหาใจความของหนังสือ มีประโยชน์ และคุณค่า จึงถูกจัดนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ สมุนไพรมีมานานนับพันปีแล้ว และมีบทบาทสำคัญกับวงการทางการแพทย์แผนโบราณมานาน แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามา ทำให้ผู้คนหลงลืมคุณค่าและสรรพคุณของสมุนไพรไป แม้ว่าสมุนไพรจะลูกหลงลืมไปอยุ่ช่วงหนึ่ง แต่ภาครัฐได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา http://www.skinrelax.com ให้มีการผสมผสานคุณค่าของการแพทย์แผนไทย skin relax และสมุนไพร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ